Polityka prywatności

 

OCEANIC S.C. Mikołaj Soliński, Mariola Łuka, ul. Łużycka 3, 66-200 Świebodzin

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Przepisy regulujące kwestie danych osobowych

 

Unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Prywatność naszych klientów korzystających ze strony www.bpoceanic.pl

 

Prywatność użytkowników naszej strony www to dla nas priorytet, dlatego dbamy o to, by Pani/Pana dane były u nas bezpieczne. Chodzi o dane osobowe i dane zapisywane w plikach cookies i pochodnych technologiach, które zbieramy gdy Pani/Pan dokonuje rezerwacji/zgłoszenia imprezy turystycznej lub korzysta z naszej strony www. Podczas wyszukiwania albo porównania ofert na naszej stronie www zapisujemy tylko pliki cookies. Dopiero w momencie, gdy rozpocznie Pani/Pan proces rezerwacji i wypełni formularz kontaktowy dane osobowe takie jak: nazwisko, imię, data urodzenia, adres, email zostaną zapisane. Rozwiązania, których używamy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 

 

 

Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest OCEANIC S.C. Mikołaj Soliński, Mariola Łuka, z siedzibą w Świebodzinie 66-200, ul. Łużycka 3

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się na adres email: biuro@bpoceanic.pl lub pisemnie na adres: OCEANIC S.C. Mikołaj Soliński, Mariola Łuka, 66-200 Świebodzin, ul. Łużycka 3, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych.

 

 • realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, pośrednictwo w zawieraniu umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)

 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz wykonania umowy ubezpieczenia, pośrednictwo w zawieraniu umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów OCEANIC S.C. Mikołaj Soliński, Mariola Łuka, t.j. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

 • współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia)

 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o:

 

zgoda podmiotu danych (ustna lub pisemna), umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzane przez nas dane Pani/Pana.

 

Dane jakie będziemy przetwarzać to:

 

imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu, jeżeli jest to wymagane (np. szczegółami umowy) również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

 

Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez OCEANIC S.C. Mikołaj Soliński, Mariola Łuka.

 

 

 

Okres przez jaki Pani/Pana dane będą przechowywane.

 

 • dane dotyczące zawartej umowy nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

 • jeśli danezebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

 

 

Prawa osoby, której dotyczą dane.

 

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,

 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia),

 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,

 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

 • podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy,

 • bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług, Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe.

 

Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w trakcie zamówienia usługi, oferty lub zawarcia umowy. W przypadku gdy usługa, oferta lub umowa nie była zlecana/zamawiana/zawarta osobiście, zostały one pozyskane od osoby działającej w Pani/Pana imieniu. Dane mogły zostać pozyskane także za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

 

Jak chronimy Pani/Pana dane osobowe.

 

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.